Powiatowa Rada Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie


Powiatowa Rada Rynku Pracy

ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

 1. Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo – doradczymi starostów.
 2. Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy w szczególności:
  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na sfinansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i sfinansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Fudnuszu Pracy,
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
  • opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych,
  • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacjia i Integracja.
 3. Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i instytucje.
 4. Członek rady rynku pracy może zostać odwołany :
  • na wniosek organu lub organizacji, która zgłosiła kandydaturę członka rady,
  • z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę na członka.
 5. Kadencja rady rynku pracy trwa 4 lata.
 6. W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
  1. terenowych struktur każdej organizacji związkowej organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji;
  2. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  3. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę